NEWS

03.01.2018

Regulamin konkursu PINO de Janeiro

REGULAMIN KONKURSU PINO DE JANEIRO

I. INFORMACJE OGÓLNE O KONKURSIE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą PINO de Janeiro.
 2. Konkurs trwa od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 roku.
 3. Organizatorem Konkursu jest REMO Sp. z o.o. Sp. J. na ul. Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków, NIP: 676 239 96 99, oddział Restauracja PINO.
 4. Konkurs odbywać się będzie wyłącznie w Restauracji PINO zlokalizowanej na ulicy Szczepańskiej 4 w Krakowie. 
 5. O wszelkich wątpliwościach dotyczących Konkursu, w szczególności jego zasad, przebiegu czy postanowień Regulaminu rozstrzyga Komisja złożona z trzech przedstawicieli Restauracji PINO, w tym Menadżera Restauracji, Zastępcy Menadżera Restauracji oraz Kierownika ds. Komunikacji.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu PINO de Janeiro może być każda osoba fizyczna, która:

- ukończyła 18 lat;

- nie jest aktualnie pracownikiem Restauracji PINO;

- nie jest członkiem najbliższej rodziny aktualnego pracownika Restauracji PINO;

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

- zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego zapisów;

- a także: a. zjeść posiłek w Restauracji PINO z siedzibą na ulicy Szczepańskiej 4 w Krakowie w godzinach 12:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku; b. wykonać zdjęcie z wykorzystaniem dowolnych akcesoriów zamieszczonych w puszce; c. zamieścić to zdjęcie na osobistym koncie instagramowym bądź tablicy fejsbukowej Restauracji PINO z dopiskiem #pinodejaneiro oraz #restauracjapino.

III. METODA WYŁONIENIA ZDOBYWCÓW NAGRÓD

 1. Spośród uczestników Konkursu Komisja w składzie: Menadżera Restauracji, Zastępcy Menadżera Restauracji oraz Kierownika ds. Komunikacji wyłoni trzech Zdobywców, którzy w opinii Komisji wykonali zdjęcia oddające najpełniej wesołego ducha Karnawału oraz spełnili warunki uczestnictwa w konkursie PINO de Janeiro

IV. NAGRODY

 1. Osoby wybrane przez Komisję Konkursową otrzymają:

- w przypadku pierwszego miejsca Zwycięzca otrzyma MIKSER KITCHEN Aid;

- w przypadku drugiego miejsca Zwycięzca otrzyma PINO BON wartości 200 zł brutto;

- w przypadku trzeciego miejsca Zwycięzca otrzyma PINO BON wartości 100 zł brutto.

 

V. TERMIN i SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ODBIORU NAGRÓD
 1. Wybór Zdobywców Nagród będzie miał miejsce maksymalnie do 7 dni roboczych po zakończeniu konkursu.
 2. W przeciągu 2 dni roboczych od dnia wyboru Zdobywców Nagród zostaną oni powiadomieni o wygranej. Informacja ta zostanie przekazana za pośrednictwem serwisów społecznościowych (wiadomość instagramowa/wiadomość fejsbukowa).
 3. Zdobywcy nagród celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, mają obowiązek odpowiedzieć na przesłaną wiadomość w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania informacji o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do jej otrzymania.
 4. Zdobywca nagrody ma na jej odebranie 7 dni roboczych, które liczone są od daty otrzymania wiadomości o jej wygranej. W przypadku nieodebrania nagrody w przeciągu 7 dni roboczych Zdobywca traci do niej prawo.
 5. Wygraną będzie można odebrać tylko i wyłącznie w Restauracji PINO na ul. Szczepańskiej 4 Krakowie w terminie uzgodnionym z Organizatorem Konkursu.
 6. Warunkiem przekazania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu zdawczego.
 7. Po odebraniu Nagród przez Zdobywców ich nazwiska zostaną umieszczone na stronie restauracjapino.pl/aktualnosci oraz na Fan Page Restauracji PINO.

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o jego zmianie na stronie tj. restauracjapino.pl
 2. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem restauracjapino.pl/aktualnosci
 3. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie własnego wizerunku w sytuacji wygranej.